SKANDAL U HAŠKOJ SUDNICI! Sudija Ori IZBACIO MLADIĆA IZ SUDNICE!

HAG, (Patria) – U Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu počelo je izricanje presude ratnom zločincu Ratku Mladiću. Predsedavajući sudskog vijeća Alphonse Orie čita rezime optužnice.

 

11:54

Vijeće je utvrdilo da je Ratko Mladić bio dio UZP-a u Srebrenici s namjerom izvršenja genocida. Kada je riječ i o zarobljavanju pripadnika UN-a, vijeće je utvrdilo da je tu dokazan udruženi zločinački poduhvat.

11:40

Optuženi je komandovao jedinicama VRS-a, bio je u direktnom kontaktu sa rukovodstvom u Srbiji i Generalštaba Vojske Jugoslavije (JNA).

10. aprila 1994. Mladić je uveo ograničenje dostave humanitarne pomoći kao i da jedinice VRS-a blokiraju sve aktivnosti UNPROFOR-a i HO na teritoriji bosanskih Srba.

Održavao je kontrolisani i centralizovani program širenja progande protiv bosanskih muslimana i Hrvata.

Radnje optuženog su doprinijele u počinjenju krivičnih djela, te bez njega ti zločini ne bi bili počinjeni na takav način. Činjenje krivičnih djela, progona, ubistva, deportacije i prisilnog premještanja.

Vijeće je kostatovalo da je optuženi bio svjestan da će ta krivična djela biti počinjena.

Stoga je on 12. maja 1992. bio učesnik sveobuhvatnog udruženog zločinačkog poduhvata.

Od 12. maja do novembra 1995. širenje terora, kampanja snajperskog djelovanja, cilj UZP-a uključivao je napad na civile. Sve zločine počinile su jedinice Sarajevsko-romanijskog korpusa.

Vijeće je utvrdilo da je Mladić tokom opsade primao pomoć Vojske JNA, a ograničavao pomoć za Sarajevo.

Radnje optuženog su u značajnoj mjeri doprinijele počinjenju zločina.

– Prilikom utvrđivanja u vezi sa Sarajevom Mladić je lično rukovodio granatiranjem Sarajeva u maju 1992. godine i komandovao SRK i izdavao direktive.

6. septembra 1995. godine naredio je da prekine snabdijevanje Sarajeva vodom i strujom što je izložilo Sarajlije snajperskom djelovanju. Optuženi je imao namjeru da provede snajpersko djelovanje i granatiranje civila, da širi teror i da je optuženi imao tu namjeru sve vrijeme.

11:29

Predsjedavajući sudskog vijeća Alphonse Orie kazao je da je pauza potrajala jer su dobili savjet od ljekara da tako postupe.

Odbrana Mladića kazala je da je Mladiću mjeren tri puta pritisak i da je bio visok.

– Tražimo da prekinete zasjedanje ili da odustanete od čitanja rezimea, i odmah iščitate presudu kako bismo smanjili mogućnost da se dalje narušava zdravlje Mladića – kazao je advokat Mladića.

Međutim, sudsko vijeće je odbilo zahtjev te je nastavljeno čitanje rezimea.

Nakon toga Mladić je ustao i urlao po sudnici. Nakon toga odstranjen je iz sudnice, te je nastavljeno izricanje presude.

10:41

Čitavo rukovodstvo Republike Srpske je učestvovalo u udruženom zločinačkom poduhvatu istrebljenja i progona nesrpskog stanovništva.

10:40

Ratko Mladić zatražio je od Vijeća dozvolu za odlazak u toalet, te je napravljena kratka pauza u izricanju presude.

10:36

Oficiri VRS-a uključujući pripadnike Vojne policije zarobili su  i zatočili od 260 do 400 posmatrača UN-a i pripadnika UNPROFOR-a u BiH. Vojni posmatrači koji su zarobljeni bili su predati pod nadzor VRS-a. Vezani su lisicama, a drugima su rekli da će ih ubiti ako NATO nastavi sa vazdušnim udarima. Prijetnje su bile direktno upućivane i zvaničnicima UN-a da se izvrši pritisak na NATO.

Radovan Karadžić je zatražio da se pripadnici UN-a puste na slobodu što je Mladić i učinio. Vijeće je konstatovalo krivično djelo uzimanje talaca i kršenje običaja ratovanja.

10:31

Predsjedavajući sudskog vijeća Alphonse Orie pročitao je rezime ključih detalja u vezi sa Srebrenicom.  Sudija Orie je počeo od naredbe Radovana Karadžića da se naprave “uslovi bezperspektivnosti za dalji opstanak civila”. Prema riječima sudije, Mladić je preuzeo Karadžićevu naredbu i sproveo je u djelo.

– Hiljade bosnaskih muslimana pobjegli su u Potočare kako bi se sklonili u objekat koji je korisitio UN. Muškarci su pokušali bježati pješice. U Potočarima se okupilo oko 25.000 muslimana. Uslovi su bili strašni. Vladala je oskudica hrana i vode. Ljudi su bili uplašeni. Srpske strane su napravile zastrašujuću atmosferu. Granatirali su prostor oko baze.

Dana 17. jula 1995. potpisan je dokument u kojem se navodi da će VRS evakuisati civile u Opštinu Kladanj. U periodu od 12. do 14. jula 1995. VRS je organizirao prevoz blizu 25.000 muslimana pretežno žena i djeca. Vojnici bosanski Srbi su sistematski odvajali vojno sposobne muškarce, ali među kojima je bilo i dječaka od 12 godina i staraca od preko 60 godina. Odvajanje je bilo agresivno. Kazali su da će kasnije dći. Oni nikada nisu došli.

Pretresno vijeće je konstatovalo da je riječ o nehumanom premještanju. Vijeće je konstatovalo da su počinjeni genocid i fizičko istrebljeno nad bosnaksim muslimanima u Srebrenici.

10:24

Od aprila 1992. godine pa do kraja rata Sarajevo je granatirano i snajperisano. Hiljade civila svih uzrasta je ubijeno ovakvom kampanjom.

– Ti napadi su uključivali neselektivne i prekomjerne napade, koji nisu bili u srazmjeri s očekivanom konkretnom i neposrednom vojnom prednošću – navodi se.

Vijeće je razmotrilo prirodu, način i trajanje tih snajperskih napada, te utvrdilo da je namjera izvršilaca bila da gađaju civile i da na neselektivan način granatiraju grad. Nestašice osnovnih potrepština, kao što su hrana voda, plin, struja, građani su bili prisiljeni živjeti u stanju neprestane opasnosti.

Vijeće smatra da su pripadnici Sarajevsko-romanijskog korpusa počinili ubistvo, protupravne napade na civile teroriziranje građana i zločin pritiv čovječnosti.

10:22 – Vijeće se nije uvjerilo da nije bio plan da se počini genocid u šest općina ( Ključ, Kotor Varoš, Sanski Most, Prijedor, Vlasenica, Foča). Zaključeno je, međutim, da je ciljana grupa, koja je ubijena, bila “relativno mali dio Bošnjaka u cjelini”, zbog čega nije zaključeno da je cilj bio uništenje grupe Bošnjaka u cjelini.

10:13 – U nekoliko općina počinjeni su zločini koji su zločini protiv čovječnosti i protiv običaja ratovanja. Zločini su bili strašni – kazao je sudija Orie navodeći primjere mučnog zlostavljanja Bošnjaka u nekim gradovima Bosanske krajine. Prema riječima sudije, zatvorenici su mučeni u Betonirci i neki prebačeni na Manjaču u užasnim uslovima.

SKANDAL U HAŠKOJ SUDNICI! Sudija Ori IZBACIO MLADIĆA IZ SUDNICE!

| Slider, Vijesti |
About The Author
-